Att konferenser och kongresser lockar människor till orten där mötet arrangeras är en självklarhet men vad finns det mer för positiva effekter för värdstaden?

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening bestående av Sveriges 22 Convention byråer. SNCVB släppte tidigare i år en rapport där en ansats gjorts att försöka uppskatta det ekonomiska värdet av internationella möten och kongresser i Sverige. I rapporten framgår det att sammankomster som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk turism- och besöksnäring.

Rapporten visar att det under 2016 arrangerades 260 internationella kongresser i Sverige, vilket placerar oss på en stark 14:e plats i världen. Sverige står sig starkt i konkurrensen jämfört med andra länder i samma storlek! Totalt deltog ca 90 000 deltagare på kongresserna som arrangerades i Sverige.  SNCVB uppskattar att de internationella kongressdeltagarna har spenderat omkring 400 miljoner kronor under sin vistelse i Sverige.

Mötesindustrin växer samtidigt som svenska och internationella städers intresse för att locka möten och andra arrangemang också ökar. Detta har Malmö Stad tagit fasta på och skrivit ett samarbetsavtal med Malmö Högskola. Malmös nya mötesstrategi innebär en kraftsamling för att möta den ökade nationella och internationella konkurrensen. Förhoppningen är att fler vetenskapliga möten och kongresser ska välja Malmö och att det ska bli en positiv faktor inom områden som student- och forskarrekrytering, kompetensutveckling, varumärkesbyggande, ekonomisk tillväxt och positionering av staden nationellt och internationellt.

Ett samarbetsavtal med Malmö Högskola är strategiskt mycket viktigt för oss. Det gör att vi tillsammans kan fokusera på att dra vetenskapliga möten till Malmö och på så sätt belysa Malmö Högskolas forskning, profilera Malmö som kunskapsstad och samtidigt få turismekonomiska effekter och locka investeringar till regionen, säger Christoffer Johansson, projektledare på näringslivsavdelningen, stadskontoret.

Möten står även högt upp på agendan i Göteborg. Göteborgs stad konstaterar att konkurrensen har blivit allt hårdare inom svensk besöksnäring men att Göteborg har haft en stark utveckling. Antalet gästnätter har ökat kontinuerligt under lång tid och många unga får idag sina första jobb inom kultur och turism.

I juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Göteborg om budget för nästkommande år och i budgeten har Göteborg & Co fått i uppdrag att, inom ramen för Mötesstaden, ta fram en strategisk plan för att i bred samverkan stärka det systematiska arbetet med att locka vetenskapliga kongresser till staden.

Går just du i tankar på att söka en kongress till just din hemstad? Gå från tanke till handling och kontakta din kongressbyrå eller lokala Convention Byrå (CVB). En CVB är en icke vinstdrivande organisation som kostnadsfritt och neutralt stöttar den som vill arrangera ett möte i den region man är verksam i. Dess huvuduppgift är att vara en viktig samarbetspartner för kommuner, regioner, universitet, högskolor samt andra organisationer och myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destinationen som helhet.